Moneydj理財網·

瑞鼎自結前2月合併獲利4.22億元,每股稅後6.43元

公開資訊觀測站重大訊息公告(3592)瑞鼎-本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求,本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊***項目/月份***************110年2月**********109年2月*******與去年同期增減%***營業收入(仟元)*********1,519,548*********1,031,217**************47%***稅前淨利(仟元)***********212,063************47,927*************342%***稅後純益(仟元)***********182,374************40,610*************349%***每股盈餘(元)****************2.78**************0.62*************345% (2)最近二個月累計資訊***項目/月份*******110年1月-110年2月***109年1月-109年2月**與去年同期增減%***營業收入(仟元)*********3,295,768*********2,159,229**************53%***稅前淨利(仟元)***********490,974***********137,089*************258%***稅後純益(仟元)***********422,238***********116,487*************262%***每股盈餘(元)****************6.43**************1.79*************259% (3)最近一季單季資訊***項目/月份**********109年10月-12月*****108年10月-12月*****與去年同期增減%***營業收入(仟元)*********4,252,791*********3,581,852**************19%***稅前淨利(仟元)***********477,761***********158,137*************202%***稅後純益(仟元)***********410,630***********137,028*************200%***每股盈餘(元)****************6.27**************2.11*************198% (4)最近二季累計資訊***項目/月份***********109年7月-12月******108年7月-12月*****與去年同期增減%***營業收入(仟元)*********8,084,707*********7,172,965**************13%***稅前淨利(仟元)***********690,072***********356,582**************94%***稅後純益(仟元)***********594,201***********303,753**************96%***每股盈餘(元)****************9.08**************4.67**************94%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有,請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司採IFRSs編製之合併自結數,未經會計師查核(核閱),僅供投資人參考。 資料來源-MoneyDJ理財網

Source

作者: HK in UK